نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی در مورد شرایط بحرانی کنونی در ایران به دلیل همه گیری ویروس کرونا

  • 13. April 2020
  • WHO

نامه سرگشاده به سازمان بهداشت جهانی در مورد شرایط بحرانی کنونی در ایران به دلیل همه گیری ویروس کرونا موضوع: سازماندهی و مدیریت درارسال کمک های پزشکی ودرمانی به ایران

Mehr Lesen